Diagnoza i terapia logopedyczna i pedagogiczna

Diagnoza i terapia logopedyczna:

 • diagnoza dzieci i młodzieży
 • diagnoza i terapia dzieci z trudnościami szkolnymi, dyslektycznymi, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, zaaparatowanymi aparatami słuchowymi i implantami BAHA
 • diagnoza i terapia dyslalii obwodowej i zaburzeń artykulacji
 • diagnoza neurologopedyczna
 • diagnoza osób z rozszczep, wargi i podniebienia
 • diagnoza i terapia Metodą Warnkego
 • eletrostymulacja

Diagnoza i terapia pedagogiczna:

 • diagnoza i terapia dzieci z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi, niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi, trudnościami z koncentracją uwagi, zaburzeniami zachowania, specyficznymi trudnościami w uczeniu się (tj. dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)
 • diagnoza i terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz słabowidzących
 • diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieciW Centrum Medycznym Navigare oferujemy pacjentom diagnozę i terapię przy zastosowaniu Metody WarnkegoJest to metoda w całości opracowana dla potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, skupiająca się na przyczynach trudności, a nie na objawach.

 

Dla kogo jest Metoda Warnkego?
Metoda jest skierowana m.in.do:
➡️ dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu
➡️ z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
➡️ z dysleksją
➡️ z zaburzeniami koncentracji uwagi
➡️ z zaburzeniami koordynacji wzrokowo- ruchowej
➡️ dorosłych z zaburzeniami słuchu obwodowego
➡️ z procesami demencyjnymi
➡️ po przebytym udarzeDiagnoza Metodą Warnkego
➡️ pozwala na ocenę 14 funkcji, wpływających na rozwój mowy, nauki czytania i pisania
➡️ obejmuje zadania z obszaru motorycznego, słuchowego i wzrokowego, wykonywane naprzemiennie
➡️ 8 zadań wykonuje się przy pomocy urządzenia Brain Boy Universal, zaś pozostałe przy pomocy innych narzędzi diagnostycznych
➡️ uzyskane wyniki odnosi się do norm wiekowych i na tej podstawie tworzy się indywidualny plan terapii
➡️ trwa ok. 45-60 minut

 

Diagnoza obejmuje 14 kroków diagnostycznych:
? próg kolejności wzrokowej – określający umiejętność porządkowania dwóch szybko następujących po sobie bodźców wzrokowych, mierzony za pomocą błysków światła
? próg kolejności słuchowej– określający rozdzielczość czasową bodźców słuchowych (mierzy się przy pomocy bodźców dźwiękowych)
? słyszenie kierunkowe – umiejętność lokalizacji źródła dźwięku
? różnicowanie tonów – umiejętność szybkiego spostrzegania różnic wysokości szybko następujących po sobie dźwięków
? synchroniczne wystukiwanie rytmu – umiejętność wskazująca na efektywną koordynację półkul mózgowych (zaburzona np. u osób z dysleksją, zaburzeniami przetwarzania słuchowego)
? czas reakcji z wyborem – umiejętność szybkiej i trafnej reakcji motorycznej (zaburzona u osób z dysleksją)
? rozpoznawanie wzorca częstotliwości czasu – segmentowanie ciągłego potoku mowy przy rozpoznawaniu języka mówionego na poziomie niejęzykowym
? koordynacja oko- ręka
? czytanie pseudotekstów– rozpoznawanie strategii czytania i stopnia zautomatyzowania podstawowej konwersji grafemów na fonemy (zaburzona np. u osób z problemami z prawidłowym pisaniem)
? zdolność do krótkotrwałego zapamiętywania sylab – istotna w procesie czytania ze zrozumieniem
? selektywność percepcji– niezbędna dla prawidłowego rozróżniania głosek o podobnych brzmieniach
? spostrzeganie dynamiczne – umiejętność istotna dla łatwości i szybkości czytania
? współpraca obuoczna – badana testem widzenia stereoskopowego; istotna do niezakłóconego szybkiego czytania
? literowanie wzrokowe – konieczne do opanowania prawidłowej pisowniTerapia Metodą Warnkego składa się z 2 etapów:
➡️ praca nad nieprawidłowościami w zakresie funkcji podstawowych
➡️ utrwalenie celów osiągniętych w pierwszym etapie

 

Terapia zakłada systematyczność i powtarzalność realizowanych treningów słuchowych, wzrokowych i motorycznych. Prawidłowo wykonany trening metodą Warnkego składa się z oddziaływań w trzech obszarach (wzrok, słuch i motoryka), skupiających się wokół zaburzeń przetwarzania słuchowego. Podczas pracy terapeutycznej koncentrujemy się na procesie automatyzacji. Trening funkcji podstawowych (opisanych w 14 krokach diagnostycznych) zawsze odbywa się na początku spotkania terapeutycznego i obejmuje ćwiczenia funkcji podstawowych na urządzeniu Brain-Boy Universal.