Na wszelki wypadek

“Na wszelki wypadek” to wielospecjalistyczne szkolenie, skierowane do nauczycieli, pracujących na co dzień w placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły). Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą z zakresu psychologicznej pracy z dzieckiem na różnych etapach rozwoju oraz z problemami rozwojowo – wychowawczymi, wiedzą medyczną, obejmującą między innymi przedmedyczną pomoc w sytuacjach zagrożenia życia oraz wiedzą prawną, dotyczącą różnych aspektów pracy nauczycieli. Dodatkowo, celem prowadzonych warsztatów jest doskonalenie kompetencji, jak i nabycie nowych umiejętności praktycznych, przydatnych w codziennej pracy z dzieckiem. Szkolenie jest prowadzone przez specjalistów, od lat praktykujących w swoich obszarach, a jednocześnie wykładowców akademickich. Zapewniamy atrakcyjną formę zajęć (prezentacje multimedialne, filmy, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów itd.). Czas trwania szkolenia – 7 godzin zegarowych, rozłożonych na 3 bloki specjalistyczne:

1. Spotkanie z psychologiem (2 godziny prelekcji+ 1 godzina warsztatów) 

2. Spotkanie z lekarzem (1 godzina prelekcji+ 1 godzina warsztatów) 

3. Spotkanie z radcą prawnym (1,5 godziny prelekcji+ 0,5 godziny dyskusji)

Istnieje możliwość zorganizowania pełnego szkolenia (7h) w weekend.

Miejsce szkolenia: placówka oświatowa w miejscu.

Certyfikaty uczestnictwa: Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obejmujący wszystkie trzy bloki tematyczne.

Liczebność grup: Ze względu na charakter szkolenia (prelekcje oraz wykłady) maksymalna ilość uczestników nie może przekroczyć 20 osób.

Wystawiamy faktury przed lub po szkoleniu (w zależności od źródła jego finansowania).

Gwarantujemy wysoką jakość szkolenia oraz elastyczność terminów. Szczegółowe warunki współpracy obejmuje pisemna umowa, zawarta pomiędzy prowadzącymi, a placówką, w której odbędzie się szkolenie.

Tematyka poszczególnych bloków:

Część psychologiczna:

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRACY Z DZIEĆMI Z RÓŻNYMI POTRZEBAMI 1. Etapy rozwoju dziecka. Norma rozwojowa. 2. Potrzeby dzieci na różnych etapach rozwojowych. 3. Dzieci z chorobą somatyczną i specyficzne problemy wychowawcze. Postawy rodziców wobec dziecka chorego. 4. Dzieci z utrudnieniami w rozwoju – wybrane zaburzenia. a. Autyzm i zespół Aspergera b. ADHD c. Zachowania opozycyjno – buntownicze i zaburzenia zachowania d. Zaburzenia lękowe (lęk separacyjny, fobia społeczna i mutyzm wybiórczy) e. Moczenie mimowolne i brudzenie się kałem f. Tiki g. Anoreksja i bulimia u dzieci h. Dziecko maltretowane 5. Dyskusja.

Część medyczna:

POMOC PRZEDMEDYCZNA UDZIELANA DZIECKU W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ. Treści: 1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Odrębności u dziecka 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka – Pediatric Basic Life Support (PBLS). 3. Urazy u dzieci – pierwsza pomoc. 4. Zatrucia – pierwsza pomoc. 5. Reakcje alergiczne – rozpoznawanie, pierwsza pomoc. 6. Przegląd chorób przewlekłych u dzieci – rozpoznawanie stanów nagłych, sposób postępowania. 7. Dziecko maltretowane – rozpoznawanie. 8. Warsztaty PBLS – zajęcia praktyczne.

Część prawna:

PRAWNE PODSTAWY WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA Treści (możliwość modyfikacji treści w zależności od specyfiki placówki): 1. Struktura systemu oświaty; prawa i obowiązki nauczyciela. 2. Tajemnica służbowa nauczyciela. 3. Akty wewnętrzne placówki oświatowo wychowawczej (statut i regulamin rady pedagogicznej). 4. Status prawny nauczyciela a relacje z dzieckiem. 5. Odpowiedzialność nauczyciela i sytuacje zagrożenia życia dziecka. 6. Dyskusja.

Prowadzący:

dr Agnieszka Pasztak-Opiłka doktor nauk humanistycznych, psycholog kliniczny, specjalizuje się w diagnozie i terapii niemowląt, dzieci starszych i młodzieży. Adiunkt w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, autorka i współautorka licznych publikacji, autorka wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia psychologiczne dla różnych grup zawodowych.

dr Mieszko Norbert Opiłka doktor nauk medycznych, Specjalista Chirurgii Ogólnej, związany z Oddziałem Klinicznym Katedry Chirurgii Ogólnej Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Lekarz systemu ratownictwa medycznego. Nauczyciel akademicki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, autor licznych publikacji oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

mec. Jakub Markiewicz radca prawny, wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez OIRP Katowice. W szczególności zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym. Uczestnik seminarium doktoranckiego w zakresie prawa cywilnego. Kontakt: Kancelaria Prawna Lexom.pl., www.lexom.pl, lexom@wp.pl

https://www.facebook.com/nawszelkiwypadek/