Psycholog i Psychoterapeuta


dr n. hum. Agnieszka Pasztak-Opiłkaprezes Centrum Navigare i Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare. Psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, w trakcie certyfikacji. Od ponad 24 lat pracuje z dziećmi i z rodzicami w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej (2 i 3 fali), racjonalnej terapii zachowania oraz terapii ericksonowskiej. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci od trzeciego miesiąca życia, w diagnozie dzieci starszych i młodzieży, współpracując na co dzień z wieloma specjalistami. Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje zawodowe. Odbyła liczne szkolenia z zakresu pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi z trudnościami neurorozwojowymi, objawami i chorobami somatycznymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami zachowania i objawami lękowymi (m. in. szkolenie w Terapii Poznawczo- Behawioralnej Dzieci i Młodzieży CTPB, szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania RTZ „ABC twoich emocji”, teoretyczne i praktyczne szkolenie w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym metodą Dennison&Dennison, liczne szkolenia prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski i in.). Certyfikowany terapeuta TUS. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez kilkanaście lat w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu (Pracownia Psychologiczna, liczne oddziały i poradnie szpitalne, w tym Oddział Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci oraz Oddział Wczesnej Interwencji), w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 6 ŚUM GCZD w Katowicach (Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii, Poradnia Chorób Metabolicznych, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej), w SPSK w Dąbrowie Górniczej, w WSPS w Dąbrowie Górniczej, w Akademii Medycznej w Gdańsku (Klinice Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Dziecięcej), w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego- Ośrodku Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sosnowcu, współpracowała z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach i in.  Oprócz praktyki klinicznej posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń (wykłady, warsztaty) dla różnych grup zawodowych. Na co dzień łączy praktykę psychologiczną z działalnością naukowo- dydaktyczną, jest Członkiem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, członkiem Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia PTP oraz Członkiem Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA, przy Biurze Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość w Warszawie. Od lat zasiada w Jury Ogólnopolskiego Konkursu Słoneczniki na najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci. Jest autorką licznych publikacji polsko- i anglojęzycznych oraz autorką wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

mgr Romana de Jonge  psycholog, certyfikowany terapeuta TUS, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie całościowego szkolenia. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ze specjalnością psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia oraz psychologia zdrowia i jakości życia. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień łączy praktykę psychologiczną z działalnością naukową w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach aktywności badawczej zajmuje się obszarem funkcjonowania systemów rodzinnych w kontekście zachowań zdrowotnych. Autorka publikacji oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Oddziale Dziennym Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich oraz w Niepublicznej Integracyjnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi i Przedszkolnymi w Katowicach.  W celu zapewnienia jak najlepszej opieki stale podnosi kwalifikacje, poszerza wiedzę i kompetencje. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami emocjonalnymi, psychosomatycznymi, zaburzeniami więzi i zachowania oraz podstaw interwencji kryzysowej (m. in. szkolenie w Terapii Poznawczo- Behawioralnej Dzieci i Młodzieży CTPB, szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania, szkolenie w zakresie Traumy rozwojowej, relacyjnej i złożonej, Zaburzeń więzi w okresie dzieciństwa i in.). W zakresie diagnozowania sprawności intelektualnej, posiada uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. W pracy terapeutycznej łączy wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i systemowej, racjonalnej terapii zachowania oraz dialogu motywującego. Współpracuje z dziećmi i rodzicami, gdzie najistotniejszym aspektem jest relacja, oparta na autentyczności, empatii i zaufaniu. W Centrum Navigare zajmuje się poradnictwem psychologicznym, prowadzi terapię indywidulaną oraz grupową, konsultacje oraz diagnozę psychologiczną. Zapewnia pomoc osobom doświadczającym problemów emocjonalnych, przeciążania stresem, w kryzysach indywidualnych i rodzinnych (trudne życiowe zmiany, rozwód, rozstanie, konflikty rodzinne, problemy związane z rodzicielstwem). Udziela wsparcia i towarzyszy młodzieży oraz dorosłym w procesie zmiany, rozwoju osobistego, odkrywania indywidualnych zasobów i potencjału

mgr Dorota Ferdek psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada przygotowanie pedagogiczne, stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W Centrum Navigare zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci, już od 3 miesiąca życia, dzieci starszych i młodzieży. Prowadzi również terapię indywidualną dzieci z trudnościami emocjonalnymi, rozwojowymi, dolegliwościami psychosomatycznymi oraz udziela wsparcia psychologicznego dla rodziców i opiekunów w formie spotkań indywidualnych i zajęć warsztatowych. Od ponad 16 lat jest zaangażowana w pracę z dziećmi i rodzicami jako pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Żłobka Miejskiego w Mysłowicach. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. jako stażystka w Pracowni Psychologicznej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu oraz podczas wolontariatu w Zespole Szkół Specjalnych w Sosnowcu, gdzie po uzyskaniu dyplomu podjęła pracę jako psycholog szkolny. Systematycznie poszerza swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach oraz konferencjach. Odbyła m.in. staż w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Śląskim oraz z obszaru Problemów Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Posiada uprawnienia z zakresu psychologii transportu. Brała udział w Letniej Akademii Edukacji Antydyskryminacyjnej organizowanej przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. Obecnie odbywa roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w CTPB w Warszawie

mgr Anna Jazłowska – psycholog, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dodatkowo Blok Kształcenia Nauczycielskiego, podyplomowo oligofrenopedagogikę, posiada kwalifikacje asystenta osoby z niepełnosprawnością, obecnie realizuje studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracownik dydaktyczny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doktorantka na kierunku psychologia. Jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki rodzicielstwa, ze szczególnym uwzględnieniem stresu rodzicielskiego oraz zasobów rodziców. Autorka i współautorka artykułów naukowych dotyczących tematyki wychowywania dziecka z niepełnosprawnością. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych z zakresu psychologii rodziny. Doświadczenie zdobywała w różnego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, organizacjach pomocowych i stowarzyszeniach oraz w przedszkolach i szkołach. Prowadziła również treningi umiejętności życiowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

mgr Julia Marek – psycholog, certyfikowana terapeutka TUS. Absolwentka psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ze specjalnością psychologia zdrowia i jakości życia oraz psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Posiada również uprawnienia pedagogiczne. Zawodowo szczególnie bliskie jest jej holistyczne podejście do obszaru zdrowia i terapii. Pracowała z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pacjentami chorymi paliatywnie, neurologicznie, onkologicznie, kardiologicznie, a także z nadmierną masą ciała. Prowadziła warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji oraz radzenia sobie ze stresem i uważności, a także z obszaru problematyki użytkowania substancji psychoaktywnych w duchu redukcji szkód. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała również  w szkole podstawowej i liceum oraz jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”. Obecnie spełnia się pracując dodatkowo z pacjentami w oddziale psychiatrycznym. Swoją wiedzę, kompetencję i umiejętności rozwijała uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu m.in.: interwencji kryzysowej, pomocy użytkownikom substancji psychoaktywnych i integracji doświadczeń psychodelicznych, partyworkingu, pracy z pacjentem chorym somatycznie, udzielania  wsparcia osobom z grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, pomocy ofiarom przestępstw i nadużyć seksualnych, a także diagnozy i terapii. Ukończyła szkolenia z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Racjonalnej Terapii Zachowania, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Posiada uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. W Centrum Navigare zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych, integracją doświadczeń psychodelicznych, prowadzi indywidualne treningi uważności oraz treningi przy wykorzystaniu urządzenia biofeedback HRV. Prowadzi również warsztaty i grupy terapeutyczne. Ukończyła roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w CTPB w Warszawie. W trakcie studiów medycznych na  Wydziale Lekarskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu. Jest członkinią Komisji Rewizyjnej Społecznej Inicjatywy Narkopolityki i w ramach działalności naukowej zajmuje się obszarem zdrowia w kontekście zażywanie substancji psychoaktywnych.

mgr Aleksandra Nakoniecznypsycholog, oligofrenologopeda, psychodietetyk. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ze specjalizacją psychologia rozwoju człowieka i psychologia zdrowia. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy grupowej i indywidualnej, z osobami dorosłymi i młodzieżą, w tym z osobami z niepełnosprawnością o rożnej etiologii. Współtworzyła i prowadziła portal internetowy oraz stowarzyszenie, którego adresatem były osoby chorujące na schizofrenię i ich rodziny. Uzyskała certyfikat Niemieckiego Towarzystwa Psychologicznego, gdzie przez 2 lata prowadziła aktywną reintegrację osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Na co dzień pracując w nurcie 3 fali CBT koncentruje się na holistycznym ujęciu człowieka. W swojej pracy zwraca uwagę nie tylko na procesy psychologiczne, ale także wykorzystuje metody pracy z ciałem. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, między innymi z zakresu choreoterapii, muzykoterapii, teatroterapii, kurs redukcji stresu za pomocą technik Mindfullness oraz szkolenie z zakresu komunikacji bez przemocy. Prywatnie dba o swoją równowagę poświęcając czas z jednej strony na relacje z innymi, a z drugiej – sobie i swoim pasjom (naturalne metody wspomagania dobrostanu, joga, podróże, rękodzieło). W Centrum Navigare pracuje z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, zarówno w formie indywidualnej, jak też grupowej.

mgr Anna Służewska – psycholog, instruktor rekreacji ruchowej, anglistka. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Jej specjalnością jest psychologia kliniczna człowieka dorosłego, którą rozszerzyła w ramach studiów podyplomowych o wiedzę i kompetencje z zakresu neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej. Prowadziła zajęcia terapeutyczno-psychoedukacyjne w placówkach zamkniętych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Diagnozę neuropsychologiczną prowadzi w oparciu o wystandaryzowane metody kliniczne oraz metody eksperymentalno-kliniczne. Jako filolog i neuropsycholog “w jednym” jest zaangażowana w projekt polskiej adaptacji programu do terapii funkcji poznawczych. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę i podnosi kompetencje w ramach szkoleń i specjalistycznych kursów. Najbliższa jest jej praca w nurcie systemowym oraz terapia tzw. 3 fali, zwłaszcza Terapia Akceptacji i Zaangażowania. Zachęca Pacjentów do otwarcia się na pracę z ciałem i eksplorowania swojego twórczego potencjału w procesie terapeutycznym. Co ważne, prowadzi również konsultacje w języku angielskim oraz, w sytuacji pracy z Pacjentem leżącym- realizuje wizyty domowe.

mgr Ina Wandrasz – psycholog, trener grupowy. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 24 lat pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zajmując się diagnozą i pomocą psychologiczną dla dzieci w wieku szkolnym, zapewniając wsparcie ich rodzinom, współpracując ze szkołami i innymi instytucjami. Od wielu lat ważnym obszarem jej działań jest integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem zdrowych rówieśników. Funkcjonowanie młodych klientów spostrzega w kontekście systemu środowiskowego i traktuje ich jako integralną część rodziny, dlatego w swych działaniach opiera się na ścisłej współpracy z najbliższym otoczeniem dziecka – rodzicami, opiekunami i rodzeństwem, ale również  szkołą i rówieśnikami. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując również w Zespole Szkół Specjalnych, świetlicy środowiskowej oraz w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku. Systematycznie poszerza swoje umiejętności zawodowe szkoląc się i uczestnicząc w konferencjach naukowych. Jest absolwentką m.in. Studium Podyplomowego dla Biegłych Sądowych Psychologów, kursu doskonalącego „Systemowa terapia rodzin”, studiów podyplomowych „Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży”, „Letniej Akademii Edukacji Antydyskryminacyjnej”. Po ukończeniu Szkoły Trenerów METRUM poszerzyła swój warsztat pracy o umiejętności prowadzenia pracy w grupach, które wykorzystuje prowadząc warsztaty i treningi dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat prowadzi też treningi umiejętności wychowawczych w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. W Centrum Navigare prowadzi diagnozę i terapię indywidualną dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i ich rodzin, grupy terapeutyczne i zajęcia warsztatowe. Prywatnie jest mamą dwóch młodych mężczyzn, których wychowanie stanowi źródło nie tylko szczęścia i satysfakcji, ale również praktycznych umiejętności, wiedzy i lepszego zrozumienia problemów, zgłaszanych w gabinecie przez rodziców. Obecnie odbywa roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w CTPB w Warszawie.

mgr Patrycja Ziębapsycholog, trener TUS, specjalista w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Ukończyła psychologię na Wydziale Pedagogiki Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością psychologia rozwoju człowieka oraz psychologia sądowa, Blok Kształcenia Nauczycielskiego, a także studia podyplomowe w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. W zakresie diagnozowania sprawności intelektualnej, posiada uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. Obecnie poszerza swoją wiedzę w ramach kursu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Poza Schematami.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych – szkołach oraz przedszkolach integracyjnych. Pracując z dziećmi i młodzieżą prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe. W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego prowadziła terapię indywidualną z osobami dorosłymi. W celu ciągłego rozwoju i jak najlepszej opieki stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół problematyki trudności i zaburzeń, z którymi zmagają się dzieci i młodzież. W pracy terapeutycznej łączy wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, treningu zastępowania agresji, treningu umiejętności społecznych i dialogu motywującego.

mgr Magdalena Żytapsycholog, praktyk metody “Dam radę” i “Jestem z Ciebie dumny”. Absolwentka Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W czasie studiów zdobyła przygotowanie pedagogiczne w ramach Bloku Kształcenia Nauczycielskiego. Studiowała również Dziennikarstwo i Komunikację społeczną na Uniwersytecie Śląskim. Posiada certyfikat ukończenia rocznego szkolenia z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży, organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Rozwijała swoją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi w ramach studiów podyplomowych: Oligofrenopedagogika, Autyzm i Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną. Regularnie poszerza wiedzę i umiejętności, biorąc udział w szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą, ich rozwoju i potrzeb oraz pomocy i wsparcia młodych osób i ich rodziców. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Centrum Psychiatrii w Katowicach, II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Katowicach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie oraz jako nauczyciel i psycholog w szkole i świetlicy socjoterapeutycznej. W Centrum Medycznym Navigare prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży oraz pracuje z ich rodzicami.