Psychologia i Psychoterapia

dr n. hum. Agnieszka Pasztak-Opiłkaprezes Centrum Navigare i Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare. Psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, w trakcie całościowego szkolenia. Od ponad 23 lat pracuje z dziećmi i z rodzicami w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, racjonalnej terapii zachowania oraz terapii ericksonowskiej. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci od trzeciego miesiąca życia, w diagnozie dzieci starszych i młodzieży, współpracując na co dzień z wieloma specjalistami. Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje zawodowe. Odbyła liczne szkolenia z zakresu pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi z trudnościami neurorozwojowymi, objawami i chorobami somatycznymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami zachowania i objawami lękowymi (m. in. szkolenie w Terapii Poznawczo- Behawioralnej Dzieci i Młodzieży CTPB, szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania RTZ „ABC twoich emocji”, teoretyczne i praktyczne szkolenie w zakresie kinezjologii edukacyjnej Brain Gym metodą Dennison&Dennison, liczne szkolenia prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski i in.). Certyfikowany terapeuta TUS. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez kilkanaście lat w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu (Pracownia Psychologiczna, liczne oddziały i poradnie szpitalne, w tym Oddział Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci oraz Oddział Wczesnej Interwencji), w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 6 ŚUM GCZD w Katowicach (Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii, Poradnia Chorób Metabolicznych, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej), w SPSK w Dąbrowie Górniczej, w WSPS w Dąbrowie Górniczej, w Akademii Medycznej w Gdańsku (Klinice Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Dziecięcej), w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego- Ośrodku Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sosnowcu, współpracowała z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach i in.  Oprócz praktyki klinicznej posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń (wykłady, warsztaty) dla różnych grup zawodowych. Na co dzień łączy praktykę psychologiczną z działalnością naukowo- dydaktyczną jako adiunkt w  Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest Członkiem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, członkiem Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia PTP oraz Członkiem Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA, przy Biurze Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość w Warszawie. Od lat zasiada w Jury Ogólnopolskiego Konkursu Słoneczniki na najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci. Jest autorką licznych publikacji polsko- i anglojęzycznych oraz autorką wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

mgr Romana de Jonge  psycholog, certyfikowany terapeuta TUS. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ze specjalnością psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia oraz psychologia zdrowia i jakości życia. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień łączy praktykę psychologiczną z działalnością naukową w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach aktywności badawczej zajmuje się obszarem funkcjonowania systemów rodzinnych w kontekście zachowań zdrowotnych. Autorka publikacji oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Oddziale Dziennym Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich oraz w Niepublicznej Integracyjnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi i Przedszkolnymi w Katowicach.  W celu zapewnienia jak najlepszej opieki stale podnosi kwalifikacje, poszerza wiedzę i kompetencje. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami emocjonalnymi, psychosomatycznymi, zaburzeniami więzi i zachowania oraz podstaw interwencji kryzysowej (m. in. szkolenie w Terapii Poznawczo- Behawioralnej Dzieci i Młodzieży CTPB, szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania, szkolenie w zakresie Traumy rozwojowej, relacyjnej i złożonej, Zaburzeń więzi w okresie dzieciństwa i in.). W zakresie diagnozowania sprawności intelektualnej, posiada uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. W pracy terapeutycznej łączy wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i systemowej, racjonalnej terapii zachowania oraz dialogu motywującego. Współpracuje z dziećmi i rodzicami, gdzie najistotniejszym aspektem jest relacja, oparta na autentyczności, empatii i zaufaniu. W Centrum Navigare zajmuje się poradnictwem psychologicznym, prowadzi terapię indywidulaną oraz grupową, konsultacje oraz diagnozę psychologiczną. Zapewnia pomoc osobom doświadczającym problemów emocjonalnych, przeciążania stresem, w kryzysach indywidualnych i rodzinnych (trudne życiowe zmiany, rozwód, rozstanie, konflikty rodzinne, problemy związane z rodzicielstwem). Udziela wsparcia i towarzyszy młodzieży oraz dorosłym w procesie zmiany, rozwoju osobistego, odkrywania indywidualnych zasobów i potencjału

mgr Dorota Ferdek psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada przygotowanie pedagogiczne, stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W Centrum Navigare zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci, już od 3 miesiąca życia, dzieci starszych i młodzieży. Prowadzi również terapię indywidualną dzieci z trudnościami emocjonalnymi, rozwojowymi, dolegliwościami psychosomatycznymi oraz udziela wsparcia psychologicznego dla rodziców i opiekunów w formie spotkań indywidualnych i zajęć warsztatowych. Od ponad 16 lat jest zaangażowana w pracę z dziećmi i rodzicami jako pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Żłobka Miejskiego w Mysłowicach. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. jako stażystka w Pracowni Psychologicznej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu oraz podczas wolontariatu w Zespole Szkół Specjalnych w Sosnowcu, gdzie po uzyskaniu dyplomu podjęła pracę jako psycholog szkolny. Systematycznie poszerza swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach oraz konferencjach. Odbyła m.in. staż w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Śląskim oraz z obszaru Problemów Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Posiada uprawnienia z zakresu psychologii transportu. Brała udział w Letniej Akademii Edukacji Antydyskryminacyjnej organizowanej przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. Obecnie odbywa roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w CTPB w Warszawie.

mgr Joanna Maciążek psycholog, certyfikowany terapeuta TUS. Absolwentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (specjalności psychologia zdrowia i choroby oraz psychologia menedżerska). Czując pewien niedosyt w zdobywaniu wiedzy, podyplomowo ukończyła Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, a następnie Informatykę. Od ponad 23 lat pracuje z młodzieżą oraz osobami dorosłymi w charakterze psychologa i nauczyciela. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Pracę z ludźmi traktuje jak swoją pasję i przywilej. Dba o podnoszenie swoich kwalifikacji, systematycznie uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Ukończyła roczne szkolenie w Terapii Poznawczo – Behawioralnej CTPB, a także wiele innych form doskonalenia z zakresu pomocy psychologicznej i metod terapeutycznych. W praktyce zawodowej łączy swoje doświadczenie z wiedzą psychologiczną oraz technikami terapii poznawczo – behawioralnej, terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) a także szeroko rozumianej uważności. Autorka i realizatorka szkoleń, programów profilaktycznych i autorskich – między innymi dla klas menedżerskich, sportowych, trenerów personalnych. Pomaga w zmianie dezadaptacyjnych sposobów myślenia i odmiennym wartościowaniu zdarzeń, co znacząco może poprawić jakość życia. Choć nasze sposoby spostrzegania, odczuwania i reagowania kształtują się przez wiele lat, jest zdania, że zawsze mamy możliwość ich zmiany. Zapewnia wsparcie w zakresie radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi, obniżonym nastrojem, lękiem, kryzysami. Towarzyszy w zmianach oraz w drodze do realizacji swoich celów. Pomaga w akceptacji spraw na które nie mamy wpływu oraz w zaangażowaniu się w działania, które mają dla nas znaczenie. Stworzenie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa oraz budowanie atmosfery zaufania i otwartości są dla niej zawsze priorytetem. Osoby korzystające z jej usług mają zapewnioną dbałość o respektowanie standardów zawodowych oraz zasad etycznych. W Centrum Navigare zajmuję się pracą z osobami dorosłymi. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.

mgr Julia Marek – psycholog, certyfikowany terapeuta TUS. Absolwentka psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ze specjalnością psychologia zdrowia i jakości życia oraz psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Posiada również uprawnienia pedagogiczne. Zawodowo szczególnie bliskie są jej psychologia zdrowia i psychoterapia oparta na dowodach naukowych. Pracowała z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pacjentami chorymi paliatywnie, neurologicznie, kardiologicznie, a także z nadmierną masą ciała. Prowadziła warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji oraz radzenia sobie ze stresem i uważności. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała również  w szkole podstawowej i liceum oraz jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”. Obecnie spełnia się pracując dodatkowo z pacjentami w oddziale psychiatrycznym. Swoją wiedzę, kompetencję i umiejętności rozwijała uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu m.in.: interwencji kryzysowej, pracy z pacjentem chorym somatycznie, udzielania  wsparcia osobom z grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, pomocy ofiarom przestępstw i nadużyć seksualnych, a także diagnozy i terapii. Ukończyła szkolenia z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Posiada uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. W Centrum Navigare zajmuję się diagnozą i terapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych, prowadzę indywidualne treningi uważności oraz treningi przy wykorzystaniu urządzenia biofeedback HRV. Prowadzi również warsztaty i grupy terapeutyczne.

mgr Zuzanna Starczewska – psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Od ponad 24 lat pracuje z osobami dorosłymi jako psycholog kliniczny oraz specjalista psychoterapii uzależnień. Pomaga osobom uzależnionym oraz osobom z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i w kryzysach życiowych. W pracy terapeutycznej łączy wiedzę z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej CTPB, terapii ericksonowskiej, a także terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), mindfullness oraz dialogu motywującego. Systematycznie poszerza swoją wiedzę i podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła roczne szkolenie z Terapii Poznawczo – Behawioralnej, studium terapii uzależnień, MBSR, a także liczne szkolenia z zakresu pracy diagnostycznej dorosłych. Pomaga osobom po wydarzeniach traumatycznych, przeciążonych stresem, w sytuacjach kryzysowych, borykających się z zaburzeniami psychosomatycznymi, objawami lękowymi oraz depresyjnymi. Udziela wsparcia oraz towarzyszy w procesie zmiany, rozwoju osobistym oraz realizacji celów indywidualnych.

mgr Ina Wandrasz – psycholog, trener grupowy. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 24 lat pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zajmując się diagnozą i pomocą psychologiczną dla dzieci w wieku szkolnym, zapewniając wsparcie ich rodzinom, współpracując ze szkołami i innymi instytucjami. Od wielu lat ważnym obszarem jej działań jest integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem zdrowych rówieśników. Funkcjonowanie młodych klientów spostrzega w kontekście systemu środowiskowego i traktuje ich jako integralną część rodziny, dlatego w swych działaniach opiera się na ścisłej współpracy z najbliższym otoczeniem dziecka – rodzicami, opiekunami i rodzeństwem, ale również  szkołą i rówieśnikami. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując również w Zespole Szkół Specjalnych, świetlicy środowiskowej oraz w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku. Systematycznie poszerza swoje umiejętności zawodowe szkoląc się i uczestnicząc w konferencjach naukowych. Jest absolwentką m.in. Studium Podyplomowego dla Biegłych Sądowych Psychologów, kursu doskonalącego „Systemowa terapia rodzin”, studiów podyplomowych „Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży”, „Letniej Akademii Edukacji Antydyskryminacyjnej”. Po ukończeniu Szkoły Trenerów METRUM poszerzyła swój warsztat pracy o umiejętności prowadzenia pracy w grupach, które wykorzystuje prowadząc warsztaty i treningi dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat prowadzi też treningi umiejętności wychowawczych w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. W Centrum Navigare prowadzi diagnozę i terapię indywidualną dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i ich rodzin, grupy terapeutyczne i zajęcia warsztatowe. Prywatnie jest mamą dwóch młodych mężczyzn, których wychowanie stanowi źródło nie tylko szczęścia i satysfakcji, ale również praktycznych umiejętności, wiedzy i lepszego zrozumienia problemów, zgłaszanych w gabinecie przez rodziców