Regulamin Programu Navigare

Regulamin Programu Navigare

 1. Organizatorem Programu Navigare jest Centrum Navigare Agnieszka Pasztak-Opiłka, ul. Konopnickiej 78, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 6442872585.
 2. Program odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. Program skierowany jest do stałych pacjentów placówki Centrum Medycznego Navigare, ul. Konopnickiej 78, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 4. Pojęciem „Stały Pacjent” określamy osobę, która skorzystała z minimum 10 świadczeń w Centrum Navigare.
 5. Do programu Stały Pacjent przystępuje dobrowolnie, na zasadzie pisemnej deklaracji, przekazując dane osobowe (imię i nazwisko, pesel, data urodzenia, adres zamieszkania, adres mailowy, telefon). W każdej chwili może również z niego dobrowolnie zrezygnować, wypełniając pisemną deklarację rezygnacji uczestnictwa w Programie w rejestracji Centrum bądź wysyłając maila na adres centrum@navigare.med.pl.
 6. Przystąpienie do programu jest związane z przekazaniem danych osobowych.
 7. Administratorem danych osobowych Programu jest Administrator danych osobowych w Centrum Navigare.
 8. Administrator zarządza danymi zgodnie z polityka zarządzania i ochrony danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  RODO).
 9. Stałym Pacjentom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych przez RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych przez RODO.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą na użytek Programu i nie zostaną przekazane innym podmiotom w celach komercyjnych.
 11. Stały Pacjent otrzymuje Kartę Programu Navigare, na której umieszczony jest jego indywidualny numer. Numerowi temu odpowiadają jego dane, zapisane w systemie komputerowym Centrum Navigare.
 12. Karta przypisana jest wyłącznie do jednej osoby, nie może z niej korzystać członek rodziny Stałego Pacjenta, ani żadna inna osoba, której karta zostanie przekazana.
 13. W ramach uczestnictwa w Programie Pacjent ma możliwość stałego dostępu do określonych świadczeń z 3% rabatem.
 14. Na przekazane dane Pacjent będzie otrzymywał informacje o organizowanych wydarzeniach i promocjach.
 15. Rabaty, uzyskane w ramach różnych programów i promocji nie sumują się.
 16. Zastrzega się możliwość wyłączenia ze stałej promocji oraz z okresowych promocji określonych świadczeń.
 17. Program trwa od 1.07.2021 do odwołania.