Logopedia i neurologopedia

mgr Ilona Borcz– logopeda, surdopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i ortoptystka. Ukończyła Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne w zakresie Logopedii i Medialnej Emisji Głosu w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 25 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadząc zajęcia grupowe oraz terapię indywidualną. W Centrum Navigare pomaga osobom z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy, afazją, dyzartrią, zaburzeniami mowy związanymi z autyzmem, a także z niepełnosprawnością intelektualną, rozwijając u nich kompetencje językowe i komunikacyjne. Jako surdopedagog prowadzi terapię osób z uszkodzonym słuchem. Początek jej drogi zawodowej związany był z pomaturalnym Medycznym Studium Zawodowym, gdzie po ukończeniu Wydziału Ortoptystów pracowała jako opiekun roku i wykładowca, prowadząc zajęcia teoretyczne i praktyczne. Kontynuując edukację zdobyła tytuł magistra edukacji wczesnoszkolnej i uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych. Przez wiele lat pracowała jako wychowawca, łącząc edukację dzieci i młodzieży z prowadzeniem terapii i rewalidacji logopedycznej. Posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Od kilku lat jej pasją stała się logopedia. Obecnie pracuje również w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, jako logopeda i surdopedagog na każdym etapie edukacji. Współpracuje z rodzicami, prowadząc konsultacje. Systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności praktyczne uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach.

mgr Ewa Rauk-Hołda neurologopeda, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Metody Warnkego, pracuje z dziećmi i z dorosłymi.  Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi, dyslektycznymi, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, zaaparatowanymi aparatami słuchowymi i implantami BAHA, diagnozą logopedyczną/ neurologopedyczną dzieci szkolnych i wczesnoszkolnych, osób z rozszczepem wargi i podniebienia oraz osób dorosłych a także diagnozą surdopedagogiczną/ pedagogiczną. Metodę Warnkego stosuje również u dorosłych z zaburzeniami słuchu obwodowego, w celu opóźnienia procesów demencyjnych, a także w celu poprawy funkcjonowania mózgu po jego uszkodzeniu (np. po przebytym udarze). Stosownie do problemów dobiera metody diagnostyczne, analizuje je, interpretuje i wyciąga wnioski, które są podstawą do formułowania trafnej diagnozy oraz przemyślanych, rzeczowych i wyczerpujących zaleceń postdiagnostycznych. Adekwatnie do zdiagnozowanego problemu oraz poziomu poznawczego i możliwości indywidualnych dobiera metody terapii. Systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szkoleniach i konferencjach. Ukończyła m. in kurs terapii neurotaktylnej w Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutowej, szkolenie z mutyzmu wybiórczego, kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki oraz liczne szkolenia i kursy z zakresu logopedii, diagnozy i terapii dysleksji, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, dyslalii obwodowej, zaburzeń artykulacji i in.